22 Jízhì tā chūlai , bùnéng hé tāmen shuōhuà . tāmen zhīdào tā zaì diàn lǐ jiàn le yìxiàng . yīnwei tā zhí xiàng tāmen dǎ shǒu shì , jìng chéng le yǎba .