21 Yīnwei tāmen suīrán zhīdào shén , què bùdàng zuò shén róngyào tā , yĕ bú gǎnxiè tā . tāmende sīniàn biàn wéi xūwàng , wúzhī de xīn jiù hūn àn le .