19 Nǐmen de shùnfú , yǐjing chuán yú zhòngrén , suǒyǐ wǒ wéi nǐmen huānxǐ . dàn wǒ yuànyì nǐmen zaì shàn shì shàng cōngming , zaì ĕ shàng yúzhuō .