22 Tōudào , xiōngshā , jiānyín , tānlán , xiéè , guǐzhà , yín dàng , jídù , bàng , jiāoào , kuáng wàng .