25 Yēsū zhīdào tāmende yìniàn , jiù duì tāmen shuō , fán yī guó zìxiāngfēnzhēng , jiù chéngwéi huāng cháng , yī chéng yī jiā zìxiāngfēnzhēng , bì zhàn lì bú zhù .