30 Zhè liǎngyàng yī qí zhǎng , dĕng zhe shōugē . dāng shōugē de shíhou , wǒ yào duì shōugē de rén shuō , xiān jiāng baìzǐ hāo chūlai , kún chéng kún , liú zhe shāo . wéiyǒu maìzi , yào shōu zaì cāng lǐ .