44 Tiānguó hǎoxiàng bǎobeì cáng zaì dì lǐ . rén yùjiàn le , jiù bǎ tā cáng qǐlai . huān huānxǐ xǐ de qù biànmaì yīqiè suǒyǒude mǎi zhè kuaì dì .