9 Wǒ gàosu nǐmen , fán xiū qī Lìng qǔ de , ruò bú shì wèi yínluàn de yuángù , jiù shì fàn jiānyín le , yǒu rén qǔ nà beì xiū de fùrén , yĕ shì fàn jiānyín le .