21 Yēsū shuō , nǐ yào shénme ne . tā shuō , yuàn nǐ jiào wǒ zhè liǎng ge érzi zaì nǐ guó lǐ , yī ge zuò zaì nǐ yòubiān , yī ge zuò zaì nǐ zuǒbiān .