18 Yēsū shuō , nǐmen jìn chéng qù , dào mǒu rén nàli , duì tā shuō , fūzǐ shuō , wǒde shíhou kuaì dào le . wǒ yǔ méntǔ yào zaì nǐ jiā shǒu Yúyuèjié