31 Nàshí , Yēsū duì tāmen shuō , jīnyè nǐmen wéi wǒde yuángù , dōu yào diēdǎo . yīnwei jīng shang jì zhe shuō , wǒ yào jī dá mùrén , yáng jiù fēnsàn le .