17 Zhòngrén jùjí de shíhou , Bǐlāduō jiù duì tāmen shuō , nǐmen yào wǒ shìfàng nà yī ge gĕi nǐmen . shì Bālābā ne . shì chēngwèi Jīdū de Yēsū ne .