30 Nǐmen zhè xiǎo xìn de rén nǎ , yĕdì de cǎo , jīntiān hái zaì , míngtiān jiù diū zaì lú lǐ , shén hái gĕi tā zhèyàng de zhuāngshì , hékuàng nǐmen ne .