22 Dāng nà rì bì yǒu xǔduō rén duì wǒ shuō , Zhǔ a , zhǔ a , wǒmen bú shì fèng nǐde míng chuán dào , fèng nǐde míng gǎn guǐ , fèng nǐde míng xíng xǔduō yìnéng ne .