2 Yǒu rén yòng rùzi tái zhe yī ge tānzi , dào Yēsū gēnqián lái . Yēsū jiàn tāmende xìnxīn , jiù duì tānzi shuō , xiǎozi , fàngxīn ba . nǐde zuì shè le .