Mínshùjì 1:30

30 Xībùlún zǐsūn de hòudaì , zhào zhe jia shì , zōngzú , rén míng de shùmù , cóng èr shí suì yǐwaì , fán néng chū qù dǎzhàng , beì shǔ de , gōng yǒu wǔ wàn qī qiā sì bǎi míng .