Mínshùjì 1:38

38 Dàn zǐsūn de hòudaì , zhào zhe jia shì , zōngzú , rén míng de shùmù , cóng èr shí suì yǐwaì , fán néng chū qù dǎzhàng , beì shǔ de , gōng yǒu liù wàn èr qiā qī bǎi míng .