29 Móxī duì tā yuèfù ( huò zuò neì xiōng ) Mǐdiàn rén Liúĕr de érzi hé bā shuō , wǒmen yào xíng lù , wǎng Yēhéhuá suǒ yīngxǔ zhī dì qù . tā céng shuō , wǒ yào jiàng zhè dì cìgĕi nǐmen . xiànzaì qiú nǐ hé wǒmen tóng qù , wǒmen bì hòu daì nǐ , yīnwei Yēhéhuá zhǐ zhe Yǐsèliè rén yǐjing yīngxǔ gĕi hǎo chǔ .