Mínshùjì 11:8

8 Bǎixìng zhōuwéi xíng zǒu , bǎ mǎnǎ shōu qǐlai , huò yòng mó tuī , huò yòng jiù dǎo , zhǔ zaì guō zhōng , yòu zuò chéng bǐng , zīwèi hǎoxiàng xīn yóu .