Mínshùjì 2:17

17 Suíhòu , huì mù yào wǎng qián xíng , yǒu Lìwèi yíng zaì zhū yíng zhōngjiān . tāmen zĕnyàng ān yíng jiù zĕnyàng wǎng qián xíng , gè àn bĕn wèi , gè guī bĕn dào .