Mínshùjì 20:28

28 Móxī bǎ Yàlún de shèng yì tuō xià lái , gĕi tāde érzi YǐlìYàsā chuān shàng , Yàlún jiù sǐ zaì shāndǐng nàli . yúshì Móxī hé YǐlìYàsā xià le shān .