Mínshùjì 20:8

8 Nǐ ná zhe zhàng qù , hé nǐde gēge Yàlún zhāo jùhuì zhòng , zaì tāmen yǎnqián fēnfu pánshí fāchū shuǐ lái , shuǐ jiù cóng pánshí liú chū , gĕi huì zhòng hé tāmende shēngchù hē .