Mínshùjì 23:13

13 Bā lè shuō , qiú nǐ tóng wǒ wǎng bié chǔ qù , zaì nàli kĕyǐ kànjian tāmen . nǐ bùnéng quán kànjian , zhǐ néng kànjian tāmen biānjiè shàng de rén . zaì nàli yào wéi wǒ zhòuzǔ tāmen .