Mínshùjì 23:3

3 Bālán duì bā lè shuō , nǐ zhàn zaì nǐde Fánjì pángbiān , wǒ qiĕ wǎng qián qù , huòzhĕ Yēhéhuá lái yíngjiàn wǒ . tā zhǐshì wǒ shénme , wǒ bì gàosu nǐ . yúshì Bālán shàng yī jìng guāng de gāo chǔ .