Mínshùjì 24:10

10 Bā lè xiàng Bālán shēngqì , jiù pāi qǐ shǒu lái , duì Bālán shuō , wǒ zhào nǐ lái wéi wǒ zhòuzǔ chóudí , búliào , nǐ zhè sān cì jìng wéi tāmen zhùfú .