Mínshùjì 29:3

3 Tóng xiàn de sù jì yòng diào yóu de xì miàn . wéi yī zhǐ gōngniú yào xiàn yīfǎ shí fèn zhī sān . wéi yī zhǐ gōng yáng yào xiàn yīfǎ shí fèn zhī èr .