Mínshùjì 29:39

39 Zhèxie jì yào zaì nǐmen de jiéqī xiàn gĕi Yēhéhuá , dōu zaì suǒ xǔ de yuàn bìng gānxīn suǒ xiàn de yǐwaì , zuòwéi nǐmen de Fánjì , sù jì , diàn jì , hépíng ān jì .