Mínshùjì 3:31

31 Tāmen suǒ yào kānshǒu de shì yuē jǔ , zhuōzi , dēngtái , liǎng zuò tán yǔ shèng suǒ neì shǐyòng de qìmǐn , bìng liánzi hé yīqiè shǐyòng zhī wù .