Mínshùjì 3:45

45 Nǐ jiǎnxuǎn Lìwèi rén daìtì Yǐsèliè rén suǒ yǒu tóushēng de , yĕ qǔ Lìwèi rén de shēngchù daìtì Yǐsèliè rén de shēngchù . Lìwèi rén yào guī wǒ . wǒ shì Yēhéhuá .