Mínshùjì 30:8

8 Dàn tā zhàngfu tīngjian de rìzi , ruò bú yìng chéng , jiù suàn feì le tā suǒ xǔ de yuàn hé tā chukǒu yuē shù zìjǐ de mò shī huà . Yēhéhuá yĕ bì shèmiǎn tā .