Mínshùjì 31:12

12 Jiàng suǒ lǔ de rén , suǒ duó de shēngchù , cáiwù , dōu daì dào Móyē píngyuán , zaì Yuēdànhé bian yǔ Yēlìgē xiāngduì de yíng pán , jiāo gĕi Móxī hé jìsī YǐlìYàsā , bìng Yǐsèliè de huì zhòng .