Mínshùjì 31:16

16 Zhèxie fùnǚ yīn Bālán de jì móu , jiào Yǐsèliè rén zaì pí Ěr de shì shàng de zuì Yēhéhuá , yǐzhì Yēhéhuá de huì zhòng zāoyù wēnyì .