47 Wúlùn shì rénkǒu shì shēngchù , Móxī mĕi wǔ shí qǔ yī , jiāo gĕi kānshǒu Yēhéhuá zhàngmù de Lìwèi rén , shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .