4 Rǎo dào Yàkèlābāng pō de nánbiān , jiē lián dào xún , zhí tōng dào Jiādīsībāníyà de nánbiān , yòu tōng dào hā sà Yàdá , jiē lián dào yē men ,