32 Yuànzi sìwéi de zhùzi hé qí shàng daì mǎo de zuò , juézi , shéngzi , bìng yīqiè shǐyòng de qìjù . tāmen suǒ tái de qìjù , nǐmen yào àn míng zhǐ déng .