Mínshùjì 7:17

17 Liǎng zhǐ gōngniú , wǔ zhǐ gōng miányáng , wǔ zhǐ gōng shānyáng , wǔ zhǐ yī suì de gōng yánggāo zuò píngān jì . zhè shì Yàmǐnádá érzi Náshùn de gōngwù .