Mínshùjì 7:59

59 Liǎng zhǐ gōngniú , wǔ zhǐ gōng miányáng , wǔ zhǐ gōng shānyáng , wǔ zhǐ yī suì de gōng yánggāo zuò píngān jì . zhè shì bǐ dà xu érzi jiā mǎ liè de gōngwù .