Mínshùjì 7:65

65 Liǎng zhǐ gōngniú , wǔ zhǐ gōng miányáng , wǔ zhǐ gōng shānyáng , wǔ zhǐ yī suì de gōng yánggāo zuò píngān jì . zhè shì jī duō ní érzi yà bǐ dàn de gōngwù .