Mínshùjì 7:71

71 Liǎng zhǐ gōngniú , wǔ zhǐ gōng miányáng , wǔ zhǐ gōng shānyáng , wǔ zhǐ yī suì de gōng yánggāo zuò píngān jì . zhè shì yà Mǐshā daì érzi yà xī Yǐxiè de gōngwù .