Mínshùjì 8:12

12 Lìwèi rén yào àn shǒu zaì nà liǎng zhǐ niú de tóu shàng . nǐ yào jiàng yī zhǐ zuò shú zuì jì , yī zhǐ zuò Fánjì , xiàn gĕi Yēhéhuá , wéi Lìwèi rén shú zuì .