8 Ránhòu jiào tā men qǔ yī zhǐ gōngniú dú , bìng tóng xiàn de sù jì , jiù shì diào yóu de xì miàn . nǐ yào Lìng qǔ yī zhǐ gōngniú dú zuò shú zuì jì .