16 Cóng nà rì qǐ , wǒde púrén yī bàn zuò gōng , yī bàn ná qiāng , ná dùnpái , ná gōng , chuān ( chuān huò zuò ná ) kǎijiǎ , guān zhǎng dōu zhàn zaì Yóudà zhòngrén de hòubiān .