12 Liǎng wèi xiānzhī tīngjian yǒu dàshēng yīn cóng tiān shàng lái , duì tāmen shuō , shàng dào zhèlǐ lái . tāmen jiù jià zhe yún shàng le tiān . tāmende chóudí yĕ kànjian le .