7 Tā dàshēng shuō , yīngdāng jìngwèi shén , jiāng róngyào guī gĕi tā . yīn Tāshī xíng shĕnpàn de shíhou yǐjing dào le . yīngdāng jìngbaì nà chuàngzào tiāndì hǎi hé zhòng shuǐ quányuán de .