13 Yúshì hǎi jiāo chū qízhōng de sǐ rén . sǐwáng hé yīnjiān yĕ jiāo chū qízhōng de sǐ rén . tāmen dōu zhào gèrén suǒ xíng de shòu shĕnpàn .