3 Rēng zaì wúdǐkēng lǐ , jiāng wúdǐkēng guānbì , yòng yìn fēng shàng , shǐ tā bùdé zaì míhuò liè guó , dĕng dào nà yī qiā nián wán le . yǐhòu bìxū zànshí shìfàng tā .