15 Chéng waì yǒu nàxiē quǎn leì , xíng xiéshù de , yínluàn de , shārén de , baì ǒuxiàng de , bìng yīqiè xǐ hǎo shuōhuǎng biān zào xū huǎng de .