4 Jiù Lìng yǒu yī pǐ mǎ chūlai , shì hóng de . yǒu quánbǐng gĕi le nà qí mǎ de , kĕyǐ cóng dì shàng duó qù taìpíng , shǐ rén bǐcǐ xiāng shā . yòu yǒu yī bǎ dà dāo cìgĕi tā .