5 Tāmen bì rú yǒng shì , zaì zhèn shang jiāng chóudí jiàntà zaì jiē shang de ní tǔ zhōng . tāmen bì zhēng zhàn , yīnwei Yēhéhuá yǔ tāmen tóng zaì . qí mǎ de yĕ bì xiūkuì .