2 Xiànzaì yǒu zhè wáng zaì nǐmen qiánmian xíng . wǒ yǐ nián lǎo fā bái , wǒde érzi dōu zaì nǐmen zhèlǐ . wǒ cóng yòunián zhídào jīnrì dōu zaì nǐmen qiánmian xíng .